Komihåglista

KOM-IHÅG-LISTA FÖR STYRELSEN        Reviderad 2011-04-03

 
 
 
 
 
JANUARI

 • Kontrollera elavtal, fast avtal 2 år eller tillsvidarepris?
 • Gör upp budgetförslag tillsammans med kassören.
 • Sophämtning, Klv:s Transporttjänst lämnar uppgift om eventuella taxehöjningar.
 • Fjärrvärmekostnader, Kungälvs Energi AB (tel 23 80 00) info om ev taxehöjning.
 • Elnätsavgift, kontakta vid behov Kungälv Energi AB (tel 23 80 00) för info om ev taxehöjning.
 • Elpris, kontakta aktuell elleverantör. ( Skellefteå Kraft, fast avtal i två år påbörjat 1/3-10 ).
 • Vatten och avlopp, kontakta vid behov kommunen (23 80 00) för info om ev taxehöjning.
 • Motioner skall vara inne i januari inför årsmötet, skicka info till medlemmarna.
 • Bokslut görs tillsammans med kassören.
 • Kassabok med kvitton lämnas till revisorerna.
 • Påminn valberedningen.
 • Bestäm dag för årsmötet som skall vara i mars månad.
 • Skicka ut informationslapp om mötesdag. Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.
 • I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman.
 • Boka lokal för årsmötet.

FEBRUARI
Inför årsmötet, skriv ut och skicka ut till alla hushåll:

 • Kallelse till årsmötet med fullmaktstalong.
 • Föredragningslista.
 • Eventuell ny medlemsförteckning.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Bokslut.
 • Styrelsearvodets storlek skall omräknas (25% av basbeloppet) inför budget.
 • Budgetförslag med förslag till kvartalsavgift.
 • Förslag till kostnad för kall- och varmvatten.
 • Revisionsberättelse, som skrivs av revisorerna.
 • Förslag till ny ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning skall lämnas av valberedningen innan årsmötet.
 • Debitera uppvärmningskostnad till de fastighetsägare som utfört tillbyggnader.

EFTER ÅRSMÖTET
Håll ett styrelsemöte snarast med följande punkter:

 • Konstituera styrelsen ( utse vem som skall vara kassör, sekreterare).
 • Utse ansvarig person för mätaravläsning gällande vatten, el och fjärrvärme. Avläsning skall ske 1/3, 1/6, 1/9, 1/12.
 • Utse ansvarig person för tillsyn och skötsel av: undercentral, soprum, ytterbelysning, yttre underhåll.

MARS
Uppgift om ny styrelse skickas till Länsstyrelsen (samfällighetsföreningsregistret).

 • Meddela följande myndigheter eller företag om ny kontaktperson:
  SE-banken, avgående och ny kassör kontaktar banken.
  Protokollsutdrag med firmatecknare skall med till banken.
  Skriv i protokollet: ”Till firmatecknare var och en för sig utsågs”…
 • Kungälvs Energi AB, underhållsavtal för reglerutrustning i UC.
 • Faktura med den nya kvartalsavgiften skall skickas. Den skall vara inbetald senast den 28/4 ( övriga betalningsdagar är 28/7, 28/10, 28/1 ).
 • Städdag bestäms, normalt till slutet av April.

APRIL
Städdag

 • Beställ släpkärra inför städdag.

MAJ

 • Bestäm ev städkväll i juni.

AUGUSTI

 • Upprätta avtal om snöröjning och halkbekämpning inför vintern.

SEPTEMBER

 • Städdag för hösten bestäms, normalt i slutet av oktober.

OKTOBER

 • Beställ släpkärra inför städdag.

DECEMBER

 • Läs av mätare för fjärrvärme, el och vatten den 31/12.
 • Motioner skall vara inne i januari inför årsmötet, skicka info till medlemmarna.