141203 Styrelsemöte Protokoll

logobild-GK-130401


Närvarande: Stig Petersson, Dan Kristiansson, Ewa Engdahl och Anders Olofsson

1. Mötet öppnas
2. Föregående protokoll
Vippgungan utbytt på nedre lekplatsen. För upprustning av bänk och bord vid nedre lekplatsen behövs i första hand en kontroll göras. Nyckellista skall läggas upp på samfällighetens webbplats. Efter utfört arbete gällande en vattenläcka skall Hus nr 172 erhålla ersättning motsvarande ny gräsmatta, Stig ansvarar.
3. Ekonomi
Ok, inget avvikande.
4. Vattenavläsning
Ok, inget avvikande.
5. Övrigt
5.1 Nya inköp
Ny gungställning till nedre lekplatsen. Kostnadsförslag för materiel och arbete skall tas fram till årsmötet.
5.2 Fällning av träd
Eken vid nedre lekplatsen (vid gungorna) skall förslagsvis tas ned. Kostnadsförslag för arbetet tas fram till årsmötet.
5.2 Fjärravläsning av vattenmätning
Undersökning påbörjad för se på möjligheterna till fjärravläsning av vattenmätning. Eventuellt kostnadsförslag till styrelsemötet.
8. Nästa styrelsemöte
Nästa möte: 21/1 kl 19:00 i hus nr 186
Preliminärt årsmöte: 22/3 kl 11:00.

Vid protokollet Justeras

Dan Kristiansson Stig Petersson

Om Stig

Inflyttad: 1982. Sköter webbsidan hos Loopia.